BA-producten of na levering/werken

Wat is een verzekering BA-producten of na levering?

De waarborg BA-producten of na levering is een waarborg ter dekking van de contractuele en extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade veroorzaakt aan derden als gevolg van geleverde goederen of uitgevoerde werken. Het betreft een chronologisch gevolg van de BA-uitbating.

Welke schade is gedekt?

Deze verzekering  dekt de schade ontstaan door vergissingen of gebreken gepleegd tijdens  de conceptie, de fabricatie, de voorbereiding, de uitvoering, de conditionering en de voorstelling van producten…of gedurende het plaatsen van installaties of na uitvoering van de werken.

Bijvoorbeeld: ten gevolge van een verkeerde aansluiting door de verwarmingstechnicus ontploft de verwarmingsketel na installatie ervan. Door die ontploffing ontstaat er lichamelijke schade, zijn meerdere personen gekwetst, is er materiële schade, heeft de onderneming aanzienlijke schade geleden aan haar gebouwen en is er immateriële gevolgschade aangezien de onderneming gedurende meerdere dagen haar activiteiten heeft moeten onderbreken. Al die schade is gedekt door de verzekering BA na levering van de verwarmingstechnicus.

Opgelet: de schade aan derden is gedekt uitgezonderd de schade aan het geleverde product zelf of aan de  werken zelf. Dat verlies blijft ten laste van de onderneming.

Waar is de verzekering BA-producten of na levering van toepassing?

Als de uitbatingszetel in België gevestigd is, is de verzekering meestal van toepassing op leveringen over de hele wereld, met uitzondering van een aantal landen zoals de Verenigde Staten en Canada.

Wat met defecte producten?

De wet van 25.02.91 voert een burgerlijke aansprakelijkheid in voor producten met gebreken in geval van schade ten gevolge van het normale gebruik van een gebrekkig product. Wanner identificeerbaar, is de producent aansprakelijk; zo niet, is de leverancier aansprakelijk.

De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering na levering dekt de problemen die ontstaan door een omgevormd product of gemaakt product na de commercialisering ervan. Sommige verzekeringen nemen eveneens het van de markt halen van een gebrekkig product ten laste.

Offerte aanvragen